Värme

Temperaturen i lägenheterna bör vara 22 grader +/- 1 grad vilket mäts en meter från fönster och ca. en meter från golv. För att få rätt värme i lägenheten är en termostat monterad på varje radiator som känner av temperaturen i rummet. Motionera gärna termostaterna, det vill säga vrid dem max fram och tillbaka upprepade gånger, lämna dem sedan i fullt öppet läge. När den förinställda temperaturen är uppnådd, stänger den av tillförseln av varmt radiatorvatten, då blir radiatorn varm upptill och kall nedtill, för att sedan övergå till helt kall. Det är helt normalt. Det är viktigt att termostaten inte täcks över för att kunna känna av rätt temperatur. Täck inte radiatorerna med gardiner eller möbler, för att få en jämn värme måste luften kunna cirkulera. Vid vistelse i närheten av fönster, fönsterdörrar och intagsventiler bakom radiatorer kan luften upplevas kallare.

Individuell varmvattenmätning

Huset har mätare installerade till varje lägenhet för att mäta varmvattenförbrukningen. Varmvattnet debiteras i efterskott till respektive bostadsrättshavare relaterat till uppmätt förbrukning.

Vid frågor kring debiteringen kontakta föreningens ekonomiska förvaltare

Misstänker du fel på mätaren så kontakta Minol direkt på telefon 040-411 999.
Kalla radiatorer
Är radiatorn kall, trots att termostatventilen är öppen och rummet fortfarande känns kallt, kan det bero på luft i radiatorkretsen. Vid uppvärmning av kallt vatten frigörs syre. Luftning av systemet i radiatorkretsen sker automatiskt. 

Vanliga frågor som rör rumstemperaturen
Vistelsezon?
Vistelsezonen i rummet begränsas av två horisontella plan, ett på 0,1 meter höjd över golvet ett annat på 2,0 meter höjd över golvet, samt vertikala plan 0,6 meter från yttervägg eller annan yttre begränsning, dock vid fönster och dörr 1,0 meter.

Hur varmt ska det vara i min bostad?
Den dimensionerade rumstemperaturen vintertid är 22 C i vistelsezonen. Varje grads ökning av inomhustemperaturen ger en ökning av energianvändningen med cirka fem procent. 

När sätts värmen igång?
Värmesystemet anpassar framledningstemperaturen till radiatorerna efter rådande utomhustemperatur. Er fastighetsskötare anpassar inställningen av framledningstemperaturen efter de lokala förutsättningarna för varje byggnad. Beroende på förutsättningarna sätts värmen igång när utomhustemperaturen går ner till emellan 15 C och 18 C.

Det har varit kallt ute länge varför är då inte radiatorn särskilt varm?
Framledningstemperaturen till radiatorerna håller olika temperaturer beroende på vad det är för utomhustemperatur. Är det exempelvis 10 C ute så är framledningstemperaturen 30 C. Då upplevs radiatorns yta som ljummen men den är tillräckligt varm för att lägenhetens rumstemperatur i vistelsezonen skall hålla 22 C.

Det är kallt ute men min radiator är ändå sval, varför då?
Radiatortermostaten känner av när rummet når rätt inomhustemperatur och stänger då automatiskt av radiatorn. Radiatorn kan därför upplevas som kall när det är 22 C i rummet.

Hur gör jag för att mäta inomhustemperaturen i min bostad?
Du mäter rumstemperaturen i lägenheten i mitten av rummet på en meters höjd över golvet. Att mäta vid en yttervägg eller vid en fönsterbänk ger ett felaktigt mätresultat.

Vad gör jag om inomhustemperaturen är lägre än 22 C och radiatorn trots det är kall?
Är den uppmätta inomhustemperaturen lägre än 22 C så kontrollera först hur det är möblerat vid radiatorerna. Det är viktigt att radiatortermostaten och radiatorn inte skyms av möbler eller täcks över med gardiner eller elementskydd. Möbler framför radiatorn hindrar värmen från att sprida sig i rummet, vilket gör att radiatortermostaten avläser en högre rumstemperatur än det är i rummet och radiatorn stängs av.

JMs rutin om fel uppstår i någon enskild radiator eller i värmesystemet
Din fastighetsskötare kommer och mäter inomhustemperaturen i lägenhetens vistelsezon. Skulle temperaturen vara lägre än 22 C kontrolleras det att tilluftsdonen vid fönstren är öppna och rätt monterade samt att inga möbler står framför radiatorn eller radiatortermostaten. Det kontrolleras även att det inte är luft i radiatorn eller att radiatortermostaten har hakat upp sig på grund av smuts. Skulle det fortfarande vara för låg rumstemperatur i lägenheten tittar man på eventuella åtgärder i de centrala delarna av värmesystemet för att komma
tillrätta med problemet.