Nyheter

Underhåll av hiss 2/Elevator maintenance 2

På måndag den 4 december kommer hiss nummer 2 (mittenhissen) stå mellan kl.9.00-15.00 då Schindler ska byta rullställ.

On Monday, December 4, elevator number 2 (the middle elevator) will be closed between 9:00 a.m. and 3:00 p.m. when Schindler will change the roller racks.
 

Underhåll av hissarna / Maintenance of lifts

Underhåll av hissar idag den 28/11 mellan 09-15:00.
Det medför att vi kommer att ha en fungerande hiss stundtals.


Maintenance of lifts today 28/11 between 09-15:00.
This means that we will have a working lift from time to time.

GARAGESTÄDNING / GARAGE CLEANING

GARAGESTÄDNING

Garagestädning på plan 0 och -2 samt -3 kommer att ske detta datum:

2023 November 30.

Städningen utförs mellan 08:00-16:00 av Aimo Park.

Garaget kommer att sopas samt högtrycksspolas med vatten, vilket innebär att din bil eller MC kan bli smutsig under arbetes gång.
Vi ber dig därför att inte parkera din bil eller MC i garaget under nedan angivna tider.

Tack för att du har överseende med detta.

------------------------------------------------


GARAGE CLEANING

Garagecleaning on levers 0 and -2 and -3 will take place on this date:

2023 November 30.

Cleaning is carried out between 08:00-16:00 by Aimo Park.

The garage will be swept and high-pressure flushed with water, which means that your car or motorcycle may get dirty during the work.
We therefore ask you not to park your car or motorcycle in the garage during the times specified below.

Thank you for indulging in this.

Underhåll av hiss nr 1 / Maintenance of lift no. 1

Underhåll av hiss nr 1 den 24/11 mellan 09-13:00.


Maintenance of lift no. 1 on 24/11 between 09-13:00

Kommunikation med styrelsen / Communication with the board

Hej kära medlemmar,
Vi i styrelsen vill tacka er för ert engagemang och er förståelse när det gäller kommunikationen kring vårt gemensamma hem. För att säkerställa en effektiv hantering av ärenden och samtidigt respektera styrelsens fritid skulle vi vilja be er att vänligen undvika att kontakta oss via telefon. Tyvärr har vi ingen tillgång till tjänstetelefoner då styrelsearbetet sker på vår fritid.
För att säkerställa att era frågor och synpunkter når oss och hanteras på bästa möjliga sätt, ber vi er istället att skicka all kommunikation via e-post till adressen . Detta hjälper oss att hålla ordning och ge er bästa möjliga service.
Vi uppskattar ert samarbete och ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans för vår förenings bästa.
Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för BRF Kistatorn


Dear members,
We, the board, would like to thank you for your commitment and understanding regarding communication concerning our shared home. In order to ensure effective handling of matters while also respecting the board’s personal time, we kindly request that you refrain from contacting us via telephone. Unfortunately, we do not have access to work phones as board duties are carried out during our free time.
To ensure that your inquiries and feedback reach us and are handled in the best possible manner, we kindly ask you to communicate with us exclusively via email at . This helps us maintain order and provide you with the best service possible.
We appreciate your cooperation and look forward to continuing our work together for the best interests of our association.
Warm regards,

The Board of BRF Kistatorn