Nyheter

Information årsstämma 2023 - Information annual association meeting 2023

Ordinarie föreningsstämma planeras att hållas torsdagen den 27 April 2023. Formell kallelse med dagordning kommer att meddelas senast 2 veckor före ordinarie stämma.

Enligt stadgarna skall eventuella motioner till stämman lämnas i så god tid att dessa kan tas upp i kallelsen till stämman, vilket i år är den 15:e mars 2023.

 

En motion till årsstämman bör vara en fråga som berör föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till.

Det är inte svårt att skriva en motion. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

 

Rubrik

Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om

Vad vill du att föreningen ska göra?

Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

Syfte (motivering)

Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör

Att-satser

Jag/vi föreslår därför föreningsstämman besluta att:

Avslutning

Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars 2023.

Motioner kan med fördel e-postas till  men måste då vara inskannade från en utskrift så att en underskrift finns.

Alternativt skicka motionen eller lämna den till föreningens brevlåda Brf Kista Torn, Borgarfjordsgatan 21A, 164 53 Kista.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The yearly general association meeting is planned to be held on Thursday, April 27, 2023. Formal notice with the agenda will be announced no later than 2 weeks before the ordinary meeting.
According to the articles of the association, any motions to the general meeting must be submitted in good time so that they can be included in the notice to the general meeting, which this year is
March 15, 2023.

A motion to the annual general meeting should be a matter that affects the association and all its members and that cannot be decided at a board meeting. The motion should contain a concrete proposal for the meeting to decide on.

It is not difficult to write a motion. Remember to always write concisely. Try to use simple words and phrases that cannot be misunderstood. Cover only one topic per exercise. Instead, submit several motions if you have several topics that you want covered.Heading

Start with a heading that tells what the exercise is about

What do you want the association to do?

Describe the reason why this motion needs to be tabled. State the relevant background facts, partly to clarify the problem but also to make it easier for those who later read the motion and decide on the matter.

Purpose (justification)

Write a text that tells why you think the way you do

That clauses

I/we therefore propose that the general meeting decide to:

Termination

You must always end your motion by writing the place and date you wrote your motion and signing with your name.


Motions must reach the board no later than March 15, 2023.

Motions can advantageously be e-mailed to  but must then be scanned from a printout so that a signature is available.

Alternatively, send the motion or leave it to the association's mailbox Brf Kista Torn, Borgarfjordsgatan 21A, 164 53 Kista.