Nyheter

Förbjudet att förvara saker i trapp huset / It is not permitted to store objects in our stairwells

Det är inte tillåtet att förvara föremål, oavsett slag, i våra trapphus, utanför det egna källarförrådet eller i våra allmänna utrymmen. Orsaken är att det kan förhindra utrymning vid tex brand och därför ska dessa utrymmen hållas fria från lösa föremål som inte hör hemma där. Föremålen i trapphuset på våning 31 ska omedelbart tas bort av den som äger dessa och om det inte sker snarast kommer de att fraktas bort och den kostnaden belastar oss medlemmar i föreningen.It is not permitted to store objects, regardless of type, in our stairwells, outside our own basement storage or in our public areas. The reason is that it can prevent evacuation in the event of a fire, for example, and therefore these spaces must be kept free of loose objects that do not belong there. The objects in the stairwell on floor 31 must be immediately removed by the person who owns them and if this does not happen as soon as possible, they will be shipped away and that cost will be charged to us members of the association.