Nyheter

FÖR ER INFORMATION ÄR ICKE FUNGERANDE HISSKNAPP (TILLKALLANDE) PÅ -2 FELANMÄLD TILL SCHINDLER/FOR YOUR INFORMATION, NON-WORKING ELEVATOR BUTTONS (CALL) ON -2 FAIL REPORT TO SCHINDLER

 
Tillkallande hissknapp för att åka från -2 ner till -3 fungerar inte. Schindler kommer tidigast på måndag och kollar vad detta kan bero på.
 
Summoning elevator button to go from -2 down to -3 does not work. Schindler will come on Monday at the earliest and check what could be causing this.


Brandlarmet idag / The fire alarm today

Brandlarmet idag

I dag kl. 07.01 utlöstes ett brandlarm i huset. Det som händer då är att hissarna går ner till -2 och stannar där. Det startar även fläktar i våra två trapphus som gör att det blir övertryck där för det inte skall komma in brandrök där. Trapphusen är våra evakueringsvägar. Det går inget larm till räddningstjänsten utan att sprinklersystemet aktiveras, vilket det inte gjorde idag.

Det som larmade idag var en rökdetektor i trapphus 2 (det med spiraltrappan) på våning 3. Efter att vi på plats där konstaterat att det inte var någon brand eller rökutveckling i det området och efter kontakt med räddningstjänsten återställde vi larmet.

För att utreda orsaken till larmet tog vi kontakt med BSG som sköter om vårt brandlarmsystem. Då det inte finns några synliga spår efter någon brand eller annat i det området är det svårt fastställa orsaken. Det vi kunnat fastställa är att det var ett skarpt brandlarm och inget tekniskt fel.

En trolig orsak kan vara att någon rökt där. Det är självklart helt förbjudet att röka i våra gemensamma utrymmen i huset. Förutom olägenheten med röklukt och risken för brand så riskerar det få dagens konsekvenser.
The fire alarm today

Today at 07.01 a fire alarm was triggered in the building. What happens then is that the elevators go down to -2 and stay there. It also starts fans in our two stairwells, which creates overpressure there so that fire smoke does not enter there. The stairwells are our evacuation routes. No alarm goes to the emergency services without the sprinkler system being activated, which it did not do today.

What set off the alarm today was a smoke detector in stairwell 2 (the one with the spiral staircase) on floor 3. After we ascertained on the spot that there was no fire or smoke in that area and after contacting the emergency services, we reset the alarm.

To investigate the cause of the alarm, we contacted BSG, which manages our fire alarm system. Since there are no visible traces of a fire or anything else in that area, it is difficult to determine the cause. What we were able to establish is that it was a sharp fire alarm and no technical fault.

A likely cause could be that someone smoked there. It is of course completely forbidden to smoke in our common areas of the house. In addition to the inconvenience of the smell of smoke and the risk of fire, it risks having today's consequences.Bastun är igång igen / The sauna is working again.

 
Nu har ett nytt aggregat installerats i bastun och det går därmed att boka bastun igen.
Instruktioner sitter uppsatta på väggen. Läs dem noga. Räkna med att det tar cirka en timma från det att du sätter på bastun till dess att det blir varmt.
 
 
A new heater has been installed in the sauna and it is now possible to book the sauna again.
You find the instructions on the wall. Read them carefully. You can expect that it takes about an hour from the time you turn on the sauna until it gets hot.

Okulär besiktning sprinklers/Ocular inspection sprinklers

Okulär besiktning av sprinklers i våra lägenheter kommer att ske fredagen den 16 februari 2024 mellan kl. 08.00-16.00. Om du inte kan vara hemma kan du ställa låset i serviceläge. 

Visual inspection of sprinklers in our apartments will take place on Friday, February 16, 2024 between 08.00-16.00. If you cannot be at home, you can put the lock in service mode

https://www.brfkistatorn.se/mitt-boende/las-servicelage 

Ang. Kostnad för elbilsladdning. / Ang. Cost of electric car charging.

Ang. Kostnad för elbilsladdning.
 
Styrelsen har tagit del av de åsikter som kommit in ang. höjning av priset för laddning av elbilar. Vi har nu ändrat vår beräkningsmodell att bygga på vår genomsnittskostnad för elen de senaste 3 månaders istället för att bygga på hela årets genomsnittskostnad.
Det gör att vi i stället för en höjning till 3,50 kr/KWh höjer priset till 3,00 kr/KWh. Vi kan idag justera priset kvartalsvis hos vår nuvarande leverantör.
Då elpriserna fluktuerar över tid så kommer vi att se över och justera priset för elbilsladdning kvartalsvis. Underlaget för detta kommer vara vår genomsnittskostnad för elen de tre senast fakturerade månaderna.


 
Ang. Cost of electric car charging.
 
The board has taken note of the opinions received regarding increase in the price for charging electric cars. We have now changed our calculation model to be based on our average cost of electricity for the last 3 months instead of based on the average cost of the entire year.
This means that instead of an increase to SEK 3.50/KWh, we will raise the price to SEK 3.00/KWh. Today, we can adjust the price quarterly with our current supplier.
As electricity prices fluctuate over time, we will review and adjust the price for electric car charging quarterly. The basis for this will be our average cost of electricity for the three most recently invoiced months.