Nyheter

Vår nyrenoverade Samlingslokal/Our newly renovated meeting room

Vår Samlingslokal på våning 36 är klar efter renoveringen med nytt golv och ommålade väggar samt nya bord. Efter att brand- räddningshissen nr 3, efter en lång tids reparation, kommer att besiktigas och testköras i helgen och om/när den är godkänd för användning, vilket förhoppningsvis sker efter helgen, kommer det vara fritt fram att boka Samlingslokalen igen. 


Our Meeting Room on floor 36 is ready after the renovation with a new floor and repainted walls as well as new tables. After the fire/rescue lift No. 3, after a long repair, will be inspected and test driven this weekend and if/when it is approved for use, which will hopefully happen after the weekend, it will be free to book the Meeting Room again.


Sänkning av kostnad för elbilsladdning / Price reduction of electric car charging

Sänkning av kostnad för elbilsladdning


Som styrelsen tidigare aviserat att man kommer justera ner avgiften om elpriset sjunker varaktigt, gör att vi i nu kan justera ner priset från 3,00 kr/KWh till 2,30 kr/KWh.

Det nya priset gäller från och med 1:a Juni 2024

Price reduction of electric car charging


As the board previously announced that the fee will be adjusted if the electricity price drops permanently, we can now adjust the price from 3.00 sek/KWh to 2.30 sek/KWh.

The new price applies from 1 June 2024

Trevlig nyhet om hiss nr 3 (brand- räddningshissen)/Good news about lift no. 3 (fire- rescue lift)

På fredag den 17 maj kommer Dekra hit och besiktigar den vänstra hissen (brand- räddningshissen nr 3). Om det går bra så körs den igång efter besiktningen.


On Friday 17 May, Dekra will come here and inspect the left lift (fire rescue lift no. 3). If it goes well, it will be started after the inspection.

MITTENHISSEN (nr 2) ÄR FELANMÄLD DÅ ETT FLERTAL KNAPPAR INTE FUNGERAR/THE CENTRAL LIFT (no. 2) IS ERROR REPORTED BECAUSE A SEVERAL OF BUTTONS DO NOT WORK

Ett flertal knappar i mittenhissen (nr 2) fungerar inte så den är felanmäld och Schindler kommer i morgon för att åtgärda felet.

Several buttons in the center elevator (no. 2) do not work, so it has been reported as faulty and Schindler will come tomorrow to fix the fault.
 
 

NYTT OM GRILLMÖJLIGHETER/NEWS ABOUT BARBECUE FACILITIES

En av de två grillarna har flyttats permanent till norra delen av takterrassen utanför Samlingslokalen. Den är till för alla medlemmar att använda när som men om Samlingslokalen är bokad har den som hyr lokalen företräde att använda grillen om de så vill. 

One of the two grills has been moved permanently to the northern part of the roof terrace outside the Meeting Room. It is for all members to use whenever, but if the meeting room is booked, the person renting the room has priority to use the grill if they wish.