Nyheter

Stopp i hiss nr 1 / Stop in elevator No. 1

Vi har stopp i hiss nr 1 som Schindler jobber med. Det kommer att ta fram till på fredag att åtgärda och de kommer att jobba även på kvällar och nätter för att åtgärda detta.
Innebörder är att vi fram tills dess bara har hiss nr 3 tillgänglig.


We have a stop in elevator No. 1 that Schindler is working on. It will take until Friday to fix and they will also be working evenings and nights to fix this.
This means that until then we only have lift no. 3 available.

NU HAR VI ÖPPNAT VÅRA SOPNEDKAST IGEN PÅ VÅNING 0! / NOW WE HAVE OPENED OUR GARBAGE DISPOSAL AGAIN ON FLOOR 0!

OBS! NU HAR VI ÖPPNAT VÅRA SOPNEDKAST IGEN PÅ VÅNING 0!
Du är nu välkommen att slänga dina välpackade och avrunna hushållssopor i våra nedkast som tidigare.
 
Är olyckan framme gör rent efter dig för allas vår trivsel och komfort så slipper vi onödig soplukt.
 
De temporära sopkärlen utanför vårt Återvinningsrum kommer att forslas bort. förhoppningsvis på måndag så lägg inga hushållssopor där mer, tack!
 
ATTENTION! NOW WE HAVE OPENED OUR GARBAGE DISPOSAL AGAIN ON FLOOR 0!
You are now welcome to throw away your well-packaged and drained household waste in our disposals as before.
 
If the accident happens, clean up after yourself for everyone's well-being and comfort, so we avoid unnecessary rubbish smells.
 
The temporary bins outside our Recycling Room will be swept away. hopefully on monday so don't put any more household rubbish in there, thanks!

Nu drar arbetet med våra hissar igång. / The work on our lifts is starting.

Nu drar arbetet med våra hissar igång.

I måndags var Schindler på plats och etablera sig. De ordnade då med en del praktiska saker, nycklar, utrymme för förvaring av material m.m. De kommer att förvara större material utomhus utanför ingången på plan 0. Det kommer att ta en del plats men självklart utan att hindra passage genom dörrarna. Hela projektet är beräknat att pågå fram t.o.m vecka 42.

Just nu pågår förberedelserna inför arbetet som därefter kommer att startas med mittenhissen. Den hissen beräknas ta ca  6 veckor. De andra hissarna är det lite mindre med arbete på. De beräknas ta ca 3 veckor per hiss.

Under arbetet med hissarna så kommer det behövas lyftas in och ut större material i hisschakten. Det blir då inte möjligt att kliva på eller ur hissarna på det plan de gör det på. Det handlar om plan 0 och 36.

Under vissa tider, kommer det pågå arbeten med 2 hissar vilket innebär att bara 1 hiss är tillgänglig. Det handlar om några timmar vid olika tider men inte under den tid då hissarna används mest. Anledningen till detta är att kunna korta ner den totala tiden för projektet så att arbetet med hissarna går så fort som möjlig.

Det kommer i samband med projektet göras en del underhåll på hissarna också. Målet är självklart att det inte skall störa arbetet eller förlänga projekttiden.
Ni som behöver hissarna vid in-/utflytt behöver beställa tid för detta under projektiden så det inte krockar med arbetet och så att vi säkerställer bäst tillgänglighet. Skicka E-post till  så löser vi det på bästa sätt för alla.

Vi hoppas att ni kan ha förståelse för de olägenheter som blir under arbetet och att vi kommer ha 3 hissar som kommer fungera bättre i fortsättningen

 

 

The work on our lifts is starting.

 

On Monday, Schindler was there to establish themselves. They arranged some practical things, keys, space for storing materials, etc. They will store larger materials outside outside the entrance on level 0. It will take up some space but of course without obstructing passage through the doors. The entire project is estimated to last until week 42.

Right now, preparations are underway for the work that will then be started with the center lift. That lift is estimated to take about 6 weeks. There is a little less work on the other lifts. They are estimated to take about 3 weeks per lift.

 

During the work with the elevators, it will be necessary to lift larger materials into and out of the elevator shaft. It will then not be possible to get on or off the elevators on the level they do it on. It is about planes 0 and 36.

 

During certain times, there will be work on 2 lifts which means that only 1 lift is available. It is about a few hours at different times but not during the time when the lifts are used the most. The reason for this is to be able to shorten the total time for the project so that the work with the elevators goes as quickly as possible.

 

In connection with the project, some maintenance will also be done on the lifts. The goal is obviously that it should not disrupt the work or extend the project time.

Those of you who need the elevators when moving in/out need to book an appointment for this during the project period so that it does not conflict with the work and so that we ensure the best availability. Send E-mail to and we will solve it in the best way for everyone.

 

We hope that you can understand the inconvenience caused during the work and that we will have 3 lifts that will work better in the future

 

Reparation av hissar startar måndag 14/8 / Repair of lifts starts Monday 14/8

Reparation av hissar startar måndag 14/8.
På måndag startar äntligen arbetet med att montera nya gejdrar till hissarna. Samtidigt byts även lyftremmar, som en serviceåtgärd från Schindler.

Arbetet beräknas ta upp till tio veckor och under den tiden kommer en hiss i taget att vara avstängd för reparation. Styrelsen kommer att ha regelbundna möten med Schindler för att följa att arbetet sker enligt plan, eller förhoppningsvis går snabbare än planerat. Styrelsen återkommer med information under arbetets gång.

Gejdrar är fem meter långa skenor, och det kommer att bli en del stök när de ska lyftas in och ut ur i hisschaktet. Det kan också uppstå störande oljud från arbetet med hissarna. Men vi tror att alla är beredda att stå ut med vissa problem om det leder till att vi äntligen får tre fungerande hissar.


Repair of lifts starts Monday 14/8
On Monday, work will finally start on installing new guides for the lifts. At the same time, the lifting belts are also changed, as a service measure from Schindler.

The work is expected to take up to ten weeks and during that time one lift at a time will be closed for repairs. The board will have regular meetings with Schindler to monitor that the work is going according to plan, or hopefully going faster than planned. The board will return with information during the course of the work.

Guide rails are five meter long rails, and there will be some mess when they have to be lifted in and out of the elevator shaft. There may also be disturbing noise from the work with the lifts. But we think everyone is willing to put up with some trouble if it leads to us finally having three working elevators.

OVK-besiktning / OVK inspection

Viktig information om OVK-besiktning och hur du kan hjälpa till!

Styrelsen vill informera er om den kommande obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) som ska genomföras i vår fastighet. OVK är en viktig del av underhållsprocessen för att säkerställa en optimal luftkvalitet och en väl fungerande ventilationsanläggning i våra lägenheter och gemensamma utrymmen. För att proceduren ska gå smidigt och kostnadseffektivt behöver vi ert samarbete och engagemang.

OVK-Besiktningens Tidsramar:

  • Från vecka 32 kommer kontroll och besiktning av ventilationsaggregaten att påbörjas, vilket kan innebära att ventilationen är ur funktion under vissa perioder. Vi ber om er förståelse för eventuella temporära störningar.
  • Från vecka 35, den 28 augusti, kommer OVK-besiktningen att inledas i lägenheterna. Vi ber er vara beredda för besök. Varje besiktning beräknas ta cirka 15 minuter per lägenhet.
  • Aviseringar har redan delats ut och finns i era postlådor med detaljer om besöken i era lägenheter. Vi kommer även att hålla er uppdaterade med eventuella ändringar i tidsplanen.

Vi samarbetar med företaget "Franska Bukten" för att utföra OVK-besiktningen. Deras team kommer att mäta luftflöden och kontrollera ventilationen i era lägenheter för att säkerställa att vårt ventilationssystem fungerar som det ska.


Styrelsen vill betona vikten av ert engagemang och samarbete för att uppnå en optimal luftkvalitet och en väl fungerande ventilationsanläggning. Genom att följa instruktionerna för rengöring av frånluftsdon, tilluftsdon och köksfläktsfilter kommer ni att bidra till att undvika återbesök, onödiga anmärkningar och ombesiktningar. Genom att minimera avvikelser undviker vi kostnader för eventuella åtgärder och säkerställer en smidig OVK-besiktning.


Viktigt att notera är att en godkänd OVK-besiktning är ett krav för vår bostadsrättsförening. Vid utebliven besök eller om åtgärder inte kan genomföras på grund av bristande samarbete, riskerar föreningen att inte få en godkänd OVK-besiktning. Detta kan medföra onödiga kostnader och problem för föreningen som vi alla vill undvika.


Tack för att ni tar er tid att hjälpa till med rengöringen och bidrar till en smidig OVK-besiktning. Tillsammans kan vi skapa en trygg och trivsam miljö för alla medlemmar i föreningen.


Med vänliga hälsningar,

Styrelsen i Brf Kista Torn


Välkommen till vår OVK-rengöringsguide! 

Här hittar du detaljerade instruktioner för rengöring av frånluftsdon, tilluftsdon och köksfläktsfilter för att säkerställa en smidig OVK-besiktning. Genom att följa dessa steg kommer du att bidra till att undvika återbesök, onödiga anmärkningar och ombesiktningar. 

Vi vill betona vikten av ditt engagemang och samarbete för att uppnå en optimal luftkvalitet och en väl fungerande ventilationsanläggning i din lägenhet och våra gemensamma utrymmen. Genom att utföra rengöringen enligt riktlinjerna kan vi tillsammans skapa en trivsam och hälsosam boendemiljö. 

Här är några användbara tips och riktlinjer att följa under rengöringsprocessen: 
1. Frånluftsdon: När du rengör ditt frånluftsdon är det viktigt att ta loss hela donet och att undvika att skruva på den inre plattan d.v.s. ändra inte inställningen på donet. Den är inställd för att få en optimal ventilation i hela byggnaden. Vrider man på den inre plattan kommer ventilationen i alla lägenheter att fungera sämre. Se till att avlägsna eventuell smuts eller damm från donets yta med hjälp av en mjuk trasa eller dammsugare. Använd Tops/Bomullspinne om det är svårt och komma åt med trasa. 
2. Tilluftsdon: Noga rengöring med torr trasa för att avlägsna smuts. Använd ett mjukt dammsugarmunstycke med borst för bästa resultat utan att lämna märken på taket. 
3. Köksfläktfilter: Ta bort filtret från köksfläkten och rengör det noggrant. Om filtret är av metall kan du använda varmt vatten och diskmedel och låta verka 15 minuter. Allternativt kör filtret i diskmaskinen. 

Kom ihåg att noggrant följa anvisningarna som ges av tillverkaren för rengöring och underhåll av dina specifika ventilationssystem. Genom att utföra rengöringen regelbundet och i enlighet med dessa riktlinjer bidrar du till att upprätthålla en god luftkvalitet och undvika eventuella problem vid OVK-besiktningen. 

Tack för att du tar dig tid att utföra rengöringen och bidrar till en smidig OVK-besiktning. Tillsammans kan vi skapa en trygg och trivsam miljö för alla medlemmar i föreningen. 

Lycka till! 
Med vänliga hälsningar, 
AB Franska Bukten
------

Important information about OVK inspection and how you can help!

The board would like to inform you about the upcoming mandatory ventilation control (OVK) that will be carried out in our property. HVAC is an important part of the maintenance process to ensure optimal air quality and a well-functioning ventilation system in our apartments and common areas. In order for the procedure to run smoothly and cost-effectively, we need your cooperation and commitment.

OVK Inspection Timeframes:
From week 32, control and inspection of the ventilation units will begin, which may mean that the ventilation is out of order for certain periods. We ask for your understanding for any temporary disruptions.
From week 35, on August 28, the OVK inspection will begin in the apartments. We ask you to be prepared for visits. Each inspection is estimated to take approximately 15 minutes per apartment.
Notices have already been distributed and are in your mailboxes detailing the visits to your apartments. We will also keep you updated with any changes to the schedule.

We cooperate with the company "Franska Bukten" to carry out the OVK inspection. Their team will measure air flows and check the ventilation in your apartments to ensure that our ventilation system is working properly.

The board wants to emphasize the importance of your commitment and cooperation to achieve optimal air quality and a well-functioning ventilation system. By following the instructions for cleaning exhaust air devices, supply air devices and kitchen hood filters, you will help to avoid return visits, unnecessary remarks and re-inspections. By minimizing deviations, we avoid costs for possible measures and ensure a smooth OVK inspection.

Important to note is that an approved OVK inspection is a requirement for our condominium association. In the event of no visit or if measures cannot be implemented due to a lack of cooperation, the association risks not receiving an approved OVK inspection. This can cause unnecessary costs and problems for the association which we all want to avoid.

Thank you for taking the time to help with the cleaning and contributing to a smooth HVAC inspection. Together we can create a safe and pleasant environment for all members of the association.

Sincerely,
The board of Brf Kista Torn

Welcome to our OVK cleaning guide!
Here you will find detailed instructions for cleaning exhaust air devices, supply air devices and kitchen fan filters to ensure a smooth HVAC inspection. By following these steps, you will help avoid return visits, unnecessary remarks and re-inspections.
We want to emphasize the importance of your commitment and cooperation to achieve optimal air quality and a well-functioning ventilation system in your apartment and our common areas. By carrying out the cleaning according to the guidelines, we can together create a pleasant and healthy living environment.

Here are some helpful tips and guidelines to follow during the cleaning process:
1. Exhaust device: When cleaning your exhaust device, it is important to take detach the entire device and to avoid screwing on the inner plate, i.e. do not change the setting on the device.
It is set to get an optimum ventilation throughout the building. Turning the inner plate will the ventilation in all apartments to work worse.
Be sure to remove any dirt or dust from the device's surface with using a soft cloth or vacuum cleaner. Use Tops/Cotton swabs if it is difficult to access with a cloth.
2. Supply air device: Thorough cleaning with a dry cloth to remove dirt. Use a soft vacuum cleaner nozzle with a brush for best results without leaving marks on the ceiling.
3. Range hood filter: Remove the filter from the range hood and clean it thoroughly. If the filter is metal, you can use warm water and washing-up liquid and leave for 15 minutes. Alternatively, run the filter in the dishwasher. Remember to carefully follow the instructions provided by the manufacturer for cleaning and maintenance of your specific ventilation systems. By performing the cleaning regularly and in accordance with these guidelines, you help to maintain good air quality and avoid possible problems during the HVAC inspection.

Thank you for taking the time to perform the cleaning and contributing to a smooth HVAC inspection. Together we can create a safe and pleasant environment for all members of the association.

Good luck!
Sincerely,
AB Faranska Bukten
​Mer information