Nyheter

INGET VARMVATTEN FÖR TILLFÄLLET / NO HOT WATER AT THE MOMENT

INGET VARMVATTEN / NO HOT WATER
 
Vissa av våningarna saknar varmvatten för tillfället.
Felet är anmält till JM som kommer och felsöker.
 
Some of the floors are missing hot water at the moment.
The issue has been reported to JM and they will come and take a look at the issue.

Tidsinställd elförsörjning i loungen på våning 36/Timed power supply in the lounge on floor 36

From idag tisdag den 13 februari stängs lokalens elförsörjning och belysning per automatik av vardagar och söndagar from kl. 22.15-06.30 och fredag och lördag from kl. 23.15-06.30 vilket innebär att lokalen är obrukbar beträffande elförsörjning under denna tid. Det är samma tidsintervall som gäller för Samlingslokalen.

Obs! Detta påverkar inte accessen till loungen eller terrassen.

Tiderna är synkade med de trivselregler som gäller för våra lägenheter, dvs sänkt ljudnivå vardagar och söndagar from kl. 22.00 och fredag och lördag from kl. 23.00.

I övrigt är det viktigt att alla medlemmar tar del av övriga regler i loungen och på terrassen. Reglerna är till för alla medlemmars komfort och trivsel i vårt Kista Torn.


From today, Tuesday, February 13, the venue's electricity supply and lighting are automatically closed on weekdays and Sundays from 22.15-06.30 and Friday and Saturday from 23.15-06.30, which means that the premises are unusable in terms of electricity supply during this time. It is the same time interval that applies to the Collection Room.

Note! This does not affect access to the lounge or the terrace.

The times are synchronized with the well-being rules that apply to our apartments, i.e. reduced noise level on weekdays and Sundays from 22.00 and Friday and Saturday from 23.00.

Otherwise, it is important that all members take note of the other rules in the lounge and on the terrace. The rules are for the comfort and well-being of all members in our Kista Torn.

Imorgon måndag startar arbetet med brandhissen/Tomorrow, Monday, work will start on the fire lift

Imorgon måndag den 12 februari kommer arbetet med brandhissen påbörjas av Schindler. De kommer först att etablera sig och därefter påbörja rivning av gejdrarna. Detta kommer innebära oljud då de behöver montera fästen för plattformar etc i schaktet. Arbetet kommer inte påverka de andra hissarna. 


Tomorrow, Monday, February 12, work on the fire elevator will begin by Schindler. They will first establish themselves and then start demolishing the barriers. This will mean noise as they need to mount brackets for platforms etc in the shaft. The work will not affect the other lifts.

Påminnelse om Okulär besiktning sprinklers/Reminder about Ocular inspection sprinklers/Reminder about Ocular inspection sprinklers

Okulär besiktning av sprinklers i våra lägenheter kommer att ske fredagen den 16 februari 2024 mellan kl. 08.00-16.00. Om du inte kan vara hemma kan du ställa låset i serviceläge. 

Visual inspection of sprinklers in our apartments will take place on Friday, February 16, 2024 between 08.00-16.00. If you cannot be at home, you can put the lock in service mode

Äntligen ska hissarna fixas!/Finally, the elevators will be fixed!

Äntligen har vi fått framgång i vårt ihärdiga arbete med att få ordning på våra hissar. Den reklamation som vi tidigare lämnat in till JM har gett resultat. JM tar på sig ansvaret och kostnaden för att renovera våra hissar. Vi hade idag den 9 februari ett uppstartsmöte med JM och Schindler kring arbetet.

Planen är att påbörja arbetet i mars med hiss 3, den hiss som idag är avstängd, för att sedan göra samma sak med hiss 1. Arbetet består i att byta ut gejdrarna som har havererat i våra hissar. Arbetet kommer ta ca 4 veckor per hiss, lite längre med hiss 3, och kommer medföra oljud samt kortare avstängningar av plan 0 vid hissarna.

Hiss 2, mittenhissen, berörs inte av arbetet då den redan har fått nya gejdrar.

Vi kommer informera kring arbetet och avstängningar, både inför och under arbetet, i god tid för att underlätta så mycket som möjligt för oss boende i huset. Finally, we have succeeded in our persistent work to get our elevators in order. The complaint that we previously submitted to JM has yielded results. JM assumes the responsibility and cost of renovating our elevators. Today, February 9, we had a start-up meeting with JM and Schindler regarding the work.

The plan is to start the work in March with elevator 3, the elevator that is closed today, and then do the same with elevator 1. The work consists of replacing the guides that have failed in our elevators. The work will take about 4 weeks per lift, a little longer with lift 3, and will cause noise and shorter shutdowns of level 0 at the lifts.

Lift 2, the middle lift, is not affected by the work as it has already received new guides.

We will inform about the work and suspensions, both before and during the work, in good time to make it as easy as possible for us residents of the house.