Nyheter

Påminnelse om Okulär besiktning sprinklers/Reminder about Ocular inspection sprinklers/Reminder about Ocular inspection sprinklers

Okulär besiktning av sprinklers i våra lägenheter kommer att ske fredagen den 16 februari 2024 mellan kl. 08.00-16.00. Om du inte kan vara hemma kan du ställa låset i serviceläge. 

Visual inspection of sprinklers in our apartments will take place on Friday, February 16, 2024 between 08.00-16.00. If you cannot be at home, you can put the lock in service mode

Äntligen ska hissarna fixas!/Finally, the elevators will be fixed!

Äntligen har vi fått framgång i vårt ihärdiga arbete med att få ordning på våra hissar. Den reklamation som vi tidigare lämnat in till JM har gett resultat. JM tar på sig ansvaret och kostnaden för att renovera våra hissar. Vi hade idag den 9 februari ett uppstartsmöte med JM och Schindler kring arbetet.

Planen är att påbörja arbetet i mars med hiss 3, den hiss som idag är avstängd, för att sedan göra samma sak med hiss 1. Arbetet består i att byta ut gejdrarna som har havererat i våra hissar. Arbetet kommer ta ca 4 veckor per hiss, lite längre med hiss 3, och kommer medföra oljud samt kortare avstängningar av plan 0 vid hissarna.

Hiss 2, mittenhissen, berörs inte av arbetet då den redan har fått nya gejdrar.

Vi kommer informera kring arbetet och avstängningar, både inför och under arbetet, i god tid för att underlätta så mycket som möjligt för oss boende i huset. Finally, we have succeeded in our persistent work to get our elevators in order. The complaint that we previously submitted to JM has yielded results. JM assumes the responsibility and cost of renovating our elevators. Today, February 9, we had a start-up meeting with JM and Schindler regarding the work.

The plan is to start the work in March with elevator 3, the elevator that is closed today, and then do the same with elevator 1. The work consists of replacing the guides that have failed in our elevators. The work will take about 4 weeks per lift, a little longer with lift 3, and will cause noise and shorter shutdowns of level 0 at the lifts.

Lift 2, the middle lift, is not affected by the work as it has already received new guides.

We will inform about the work and suspensions, both before and during the work, in good time to make it as easy as possible for us residents of the house.

Underhåll av hiss 2 (mittenhissen)/Maintenance of lift 2 (middle lift)

På fredag den 9 februari from kl. 09.00 kommer Schindler att utföra underhåll av hiss 2 (mittenhissen) och arbetet beräknas ta ca 3-4 timmar. 

On Friday, February 9 from At 09.00 Schindler will carry out maintenance of elevator 2 (the middle elevator) and the work is estimated to take about 3-4 hours.

Information årsstämma 2024 / Information annual association meeting 2024

Information årsstämma 2024

Ordinarie föreningsstämma planeras att hållas torsdagen den 16 maj 2024. Formell kallelse med dagordning kommer att meddelas senast 2 veckor före ordinarie stämma.
Enligt stadgarna skall eventuella motioner till stämman lämnas i så god tid att dessa kan tas upp i kallelsen till stämman, vilket i år är den 15:e mars 2024.

En motion till årsstämman bör vara en fråga som berör föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till.
Det är inte svårt att skriva en motion. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

Rubrik
Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om

Vad vill du att föreningen ska göra?
Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

Syfte (motivering)
Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör

Att-satser
Jag/vi föreslår därför föreningsstämman besluta att:

Avslutning
Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars 2024.
Motioner kan med fördel e-postas till men måste då vara inskannade från en utskrift så att en underskrift finns.
Alternativt skicka motionen eller lämna den till föreningens brevlåda Brf Kista Torn, Borgarfjordsgatan 21A, 164 53 Kista.
 
 
 
 
 
Information annual association meeting 2024

The annual association meeting is planned to be held on Thursday 16 May 2024. Formal notice with the agenda will be announced no later than 2 weeks before the ordinary meeting. According to the associations statutes, any motions to the general meeting must be submitted in good time so that they can be included in the notice of the general meeting, which this year is March 15, 2024.

A motion to the annual association meeting should be a matter that affects the association and all its members and that cannot be decided at a board meeting. The motion should contain a concrete proposal for the meeting to decide on.
It is not difficult to write a motion. Remember to always write concisely. Try to use simple words and phrases that cannot be misunderstood. Cover only one topic per exercise. Instead, submit several motions if you have several topics that you want covered.

Headline
Start with a headline that tells what the exercise is about

What do you want the association to do?
Describe the reason why this motion needs to be made. State the relevant background facts, partly to clarify the problem but also to make it easier for those who later read the motion and decide on the matter.

Purpose (motivate)
Write a text that tells why you think the way you do

Att-satser
I/we propose therefore the general meeting decides to:

Closure
You must always end your motion by writing the place and date you wrote your motion and signing with your name.

Motions shall be provided to the board no later than 15 mars 2024.
Motions can be emailed to but must then be scanned from a printout so that a signature is present.
Alternatively, send the motion or leave it to associations postbox Brf Kista Torn, Borgarfjordsgatan 21A, 164 53 Kista.

Samlingslokalen kan fortfarande inte bokas/The meeting room still cannot be booked

Tyvärr dröjer det att få ordning på brandhissen/räddningshissen (nr 3) via Schindler och i enlighet med råd från Räddningstjänsten, dvs utan en fungerande brandhiss/räddningshiss kan vi tyvärr fortfarande inte tillåta bokningar av samlingslokalen eller tillåta större sällskap i loungen på våning 36. Till att börja gäller detta tom mars 2024. De som redan hunnit boka Samlingslokalen under denna tid berörs inte av detta beslut. Om situationen ändrar sig, dvs om/när brandhissen/räddningshissen kommer i gång tidigare kommer vi att öppna möjligheten att boka Samlingslokalen igen. 

Unfortunately, it is taking time to get the fire lift/rescue lift (no. 3) sorted via Schindler and in accordance with the advice of the Rescue Service, i.e. without a working fire lift/rescue lift we unfortunately still cannot allow bookings of the meeting room or allow larger groups in the lounge on floor 36. To begin with, this applies until March 2024. Those who have already booked the Collection Center during this time are not affected by this decision. If the situation changes, i.e. if/when the fire lift/rescue lift comes into operation earlier, we will open the possibility to book the Meeting Room again.