Nyheter

Reparation av hissar startar måndag 14/8 / Repair of lifts starts Monday 14/8

Reparation av hissar startar måndag 14/8.
På måndag startar äntligen arbetet med att montera nya gejdrar till hissarna. Samtidigt byts även lyftremmar, som en serviceåtgärd från Schindler.

Arbetet beräknas ta upp till tio veckor och under den tiden kommer en hiss i taget att vara avstängd för reparation. Styrelsen kommer att ha regelbundna möten med Schindler för att följa att arbetet sker enligt plan, eller förhoppningsvis går snabbare än planerat. Styrelsen återkommer med information under arbetets gång.

Gejdrar är fem meter långa skenor, och det kommer att bli en del stök när de ska lyftas in och ut ur i hisschaktet. Det kan också uppstå störande oljud från arbetet med hissarna. Men vi tror att alla är beredda att stå ut med vissa problem om det leder till att vi äntligen får tre fungerande hissar.


Repair of lifts starts Monday 14/8
On Monday, work will finally start on installing new guides for the lifts. At the same time, the lifting belts are also changed, as a service measure from Schindler.

The work is expected to take up to ten weeks and during that time one lift at a time will be closed for repairs. The board will have regular meetings with Schindler to monitor that the work is going according to plan, or hopefully going faster than planned. The board will return with information during the course of the work.

Guide rails are five meter long rails, and there will be some mess when they have to be lifted in and out of the elevator shaft. There may also be disturbing noise from the work with the lifts. But we think everyone is willing to put up with some trouble if it leads to us finally having three working elevators.

OVK-besiktning / OVK inspection

Viktig information om OVK-besiktning och hur du kan hjälpa till!

Styrelsen vill informera er om den kommande obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) som ska genomföras i vår fastighet. OVK är en viktig del av underhållsprocessen för att säkerställa en optimal luftkvalitet och en väl fungerande ventilationsanläggning i våra lägenheter och gemensamma utrymmen. För att proceduren ska gå smidigt och kostnadseffektivt behöver vi ert samarbete och engagemang.

OVK-Besiktningens Tidsramar:

  • Från vecka 32 kommer kontroll och besiktning av ventilationsaggregaten att påbörjas, vilket kan innebära att ventilationen är ur funktion under vissa perioder. Vi ber om er förståelse för eventuella temporära störningar.
  • Från vecka 35, den 28 augusti, kommer OVK-besiktningen att inledas i lägenheterna. Vi ber er vara beredda för besök. Varje besiktning beräknas ta cirka 15 minuter per lägenhet.
  • Aviseringar har redan delats ut och finns i era postlådor med detaljer om besöken i era lägenheter. Vi kommer även att hålla er uppdaterade med eventuella ändringar i tidsplanen.

Vi samarbetar med företaget "Franska Bukten" för att utföra OVK-besiktningen. Deras team kommer att mäta luftflöden och kontrollera ventilationen i era lägenheter för att säkerställa att vårt ventilationssystem fungerar som det ska.


Styrelsen vill betona vikten av ert engagemang och samarbete för att uppnå en optimal luftkvalitet och en väl fungerande ventilationsanläggning. Genom att följa instruktionerna för rengöring av frånluftsdon, tilluftsdon och köksfläktsfilter kommer ni att bidra till att undvika återbesök, onödiga anmärkningar och ombesiktningar. Genom att minimera avvikelser undviker vi kostnader för eventuella åtgärder och säkerställer en smidig OVK-besiktning.


Viktigt att notera är att en godkänd OVK-besiktning är ett krav för vår bostadsrättsförening. Vid utebliven besök eller om åtgärder inte kan genomföras på grund av bristande samarbete, riskerar föreningen att inte få en godkänd OVK-besiktning. Detta kan medföra onödiga kostnader och problem för föreningen som vi alla vill undvika.


Tack för att ni tar er tid att hjälpa till med rengöringen och bidrar till en smidig OVK-besiktning. Tillsammans kan vi skapa en trygg och trivsam miljö för alla medlemmar i föreningen.


Med vänliga hälsningar,

Styrelsen i Brf Kista Torn


Välkommen till vår OVK-rengöringsguide! 

Här hittar du detaljerade instruktioner för rengöring av frånluftsdon, tilluftsdon och köksfläktsfilter för att säkerställa en smidig OVK-besiktning. Genom att följa dessa steg kommer du att bidra till att undvika återbesök, onödiga anmärkningar och ombesiktningar. 

Vi vill betona vikten av ditt engagemang och samarbete för att uppnå en optimal luftkvalitet och en väl fungerande ventilationsanläggning i din lägenhet och våra gemensamma utrymmen. Genom att utföra rengöringen enligt riktlinjerna kan vi tillsammans skapa en trivsam och hälsosam boendemiljö. 

Här är några användbara tips och riktlinjer att följa under rengöringsprocessen: 
1. Frånluftsdon: När du rengör ditt frånluftsdon är det viktigt att ta loss hela donet och att undvika att skruva på den inre plattan d.v.s. ändra inte inställningen på donet. Den är inställd för att få en optimal ventilation i hela byggnaden. Vrider man på den inre plattan kommer ventilationen i alla lägenheter att fungera sämre. Se till att avlägsna eventuell smuts eller damm från donets yta med hjälp av en mjuk trasa eller dammsugare. Använd Tops/Bomullspinne om det är svårt och komma åt med trasa. 
2. Tilluftsdon: Noga rengöring med torr trasa för att avlägsna smuts. Använd ett mjukt dammsugarmunstycke med borst för bästa resultat utan att lämna märken på taket. 
3. Köksfläktfilter: Ta bort filtret från köksfläkten och rengör det noggrant. Om filtret är av metall kan du använda varmt vatten och diskmedel och låta verka 15 minuter. Allternativt kör filtret i diskmaskinen. 

Kom ihåg att noggrant följa anvisningarna som ges av tillverkaren för rengöring och underhåll av dina specifika ventilationssystem. Genom att utföra rengöringen regelbundet och i enlighet med dessa riktlinjer bidrar du till att upprätthålla en god luftkvalitet och undvika eventuella problem vid OVK-besiktningen. 

Tack för att du tar dig tid att utföra rengöringen och bidrar till en smidig OVK-besiktning. Tillsammans kan vi skapa en trygg och trivsam miljö för alla medlemmar i föreningen. 

Lycka till! 
Med vänliga hälsningar, 
AB Franska Bukten
------

Important information about OVK inspection and how you can help!

The board would like to inform you about the upcoming mandatory ventilation control (OVK) that will be carried out in our property. HVAC is an important part of the maintenance process to ensure optimal air quality and a well-functioning ventilation system in our apartments and common areas. In order for the procedure to run smoothly and cost-effectively, we need your cooperation and commitment.

OVK Inspection Timeframes:
From week 32, control and inspection of the ventilation units will begin, which may mean that the ventilation is out of order for certain periods. We ask for your understanding for any temporary disruptions.
From week 35, on August 28, the OVK inspection will begin in the apartments. We ask you to be prepared for visits. Each inspection is estimated to take approximately 15 minutes per apartment.
Notices have already been distributed and are in your mailboxes detailing the visits to your apartments. We will also keep you updated with any changes to the schedule.

We cooperate with the company "Franska Bukten" to carry out the OVK inspection. Their team will measure air flows and check the ventilation in your apartments to ensure that our ventilation system is working properly.

The board wants to emphasize the importance of your commitment and cooperation to achieve optimal air quality and a well-functioning ventilation system. By following the instructions for cleaning exhaust air devices, supply air devices and kitchen hood filters, you will help to avoid return visits, unnecessary remarks and re-inspections. By minimizing deviations, we avoid costs for possible measures and ensure a smooth OVK inspection.

Important to note is that an approved OVK inspection is a requirement for our condominium association. In the event of no visit or if measures cannot be implemented due to a lack of cooperation, the association risks not receiving an approved OVK inspection. This can cause unnecessary costs and problems for the association which we all want to avoid.

Thank you for taking the time to help with the cleaning and contributing to a smooth HVAC inspection. Together we can create a safe and pleasant environment for all members of the association.

Sincerely,
The board of Brf Kista Torn

Welcome to our OVK cleaning guide!
Here you will find detailed instructions for cleaning exhaust air devices, supply air devices and kitchen fan filters to ensure a smooth HVAC inspection. By following these steps, you will help avoid return visits, unnecessary remarks and re-inspections.
We want to emphasize the importance of your commitment and cooperation to achieve optimal air quality and a well-functioning ventilation system in your apartment and our common areas. By carrying out the cleaning according to the guidelines, we can together create a pleasant and healthy living environment.

Here are some helpful tips and guidelines to follow during the cleaning process:
1. Exhaust device: When cleaning your exhaust device, it is important to take detach the entire device and to avoid screwing on the inner plate, i.e. do not change the setting on the device.
It is set to get an optimum ventilation throughout the building. Turning the inner plate will the ventilation in all apartments to work worse.
Be sure to remove any dirt or dust from the device's surface with using a soft cloth or vacuum cleaner. Use Tops/Cotton swabs if it is difficult to access with a cloth.
2. Supply air device: Thorough cleaning with a dry cloth to remove dirt. Use a soft vacuum cleaner nozzle with a brush for best results without leaving marks on the ceiling.
3. Range hood filter: Remove the filter from the range hood and clean it thoroughly. If the filter is metal, you can use warm water and washing-up liquid and leave for 15 minutes. Alternatively, run the filter in the dishwasher. Remember to carefully follow the instructions provided by the manufacturer for cleaning and maintenance of your specific ventilation systems. By performing the cleaning regularly and in accordance with these guidelines, you help to maintain good air quality and avoid possible problems during the HVAC inspection.

Thank you for taking the time to perform the cleaning and contributing to a smooth HVAC inspection. Together we can create a safe and pleasant environment for all members of the association.

Good luck!
Sincerely,
AB Faranska Bukten
​Mer information

GARAGESTÄDNING / GARAGE CLEANING

GARAGESTÄDNING

Garagestädning på plan 0 och -2 samt -3 kommer att ske detta datum:

2023 Augusti 3.

Städningen utförs mellan 08:00-16:00 av Aimo Park.

Garaget kommer att sopas samt högtrycksspolas med vatten, vilket innebär att din bil eller MC kan bli smutsig under arbetes gång.
Vi ber dig därför att inte parkera din bil eller MC i garaget under nedan angivna tider.

Tack för att du har överseende med detta.

------------------------------------------------


GARAGE CLEANING

Garagecleaning on levers 0 and -2 and -3 will take place on this date:

2023 August 3rd.

Cleaning is carried out between 08:00-16:00 by Aimo Park.

The garage will be swept and high-pressure flushed with water, which means that your car or motorcycle may get dirty during the work.
We therefore ask you not to park your car or motorcycle in the garage during the times specified below.

Thank you for indulging in this.

Planerat arbete på fjärrvärmenätet

Viktig information avseende planerat arbete på fjärrvärmenätet i: Akalla. Kv Danmark 6, Danmark 7.

Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:från 2023-08-15 08:00 till 2023-08-15 18:00.

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt.Är du fastighetsägare ber vi dig att i god tid informera dina hyresgäster i området om avbrottet. Det är särskilt viktigt att informera de som är beroende av varmvatten som exempelvis frisörer, fotolabb eller förskolor.Efter avstängningen kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen. Vid upplevda problem är det bra att fastighetens tekniska förvaltning kontrollerar att anläggningen återgått till normal funktion.För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott eller logga in på Mina sidor: minasidor.stockholmexergi.se/login.Om du inte längre vill prenumerera på avbrottsaviseringar vänligen kontakta kundservice 020-313151 eller

Status när det gäller hissarna / Status regarding the elevators

Styrelsen har nu antagit en offert från Schindler som innebär att gejdrarana i hissarna ska bytas ut. Gejdrar är de skenor som styr hissarna. Att gejdrana böjts är anledningen till att mittenhissen står stilla. Samtidigt byts även linor i hissarna, vilket ska ske rutinmässigt efter att hissen varit i drift en viss tid.

Reparationen utförs på en hiss i taget och beräknas sammanlagt ta cirka 10 veckor. Styrelsen återkommer med information så snart vi fått besked om när arbetet ska starta.

Styrelsen har varit tydliga gentemot Schindler att sista ordet inte är sagt vad gäller vilken part som slutligen ska stå för kostnaden.

Styrelsen har tagit in en konsult för en grundlig genomgång av hissarna. Konsulten har lämnat sin rapport som visar att våra hissar har den kapacitet som krävs för vår fastighet, men att bland annat kontroll och service behöver förbättras. Utifrån de slutsatser som finns i konsultrapporten fortsätter styrelsen att verka för att vi ska ha väl fungerande hissar i vår fastighet.

Styrelsen manar att Schindlers tillsyn och service av hissarna har brister och inte lever upp till de avtal som tecknats med vår bostadsrättförening. Styrelsen kommer därför mer aktivt följa upp att besiktning utförs på det sätt som avtalats och följa upp ärende för ärende.

(För en mer detaljred redogörelse se föreningens Facebooksida)The board has now accepted a quote from Schindler, which means that the guide rails in the elevators must be replaced. Guides are the rails that guide the elevators. The fact that the guide lines are bent is the reason why the center elevator is stationary. At the same time, the ropes in the lifts are also changed, which must be done routinely after the lift has been in operation for a certain period of time.

The repair is carried out on one lift at a time and is estimated to take around 10 weeks in total. The board will return with information as soon as we have received information about when the work will start.

The board has been clear to Schindler that the last word has not been said regarding which party will ultimately bear the cost.

The board has brought in a consultant for a thorough review of the lifts. The consultant has submitted his report which shows that our lifts have the capacity required for our property, but that, among other things, control and service need to be improved. Based on the conclusions found in the consultant's report, the board continues to work to ensure that we have well-functioning elevators in our property.

The board urges that Schindler's supervision and service of the elevators has shortcomings and does not live up to the agreements signed with our condominium association. The board will therefore more actively follow up that inspections are carried out in the manner agreed upon and follow up case by case.

(For a more detailed account, see the association's Facebook page)