Nyheter

Fönstertvätt / Window cleaning

Fönsterputsbolaget kommer och utför fönstertvätt.
Arbetet påbörjas den 25:e september och kommer att pågå i två veckor framåt.


Fönsterputsbolaget comes and performs window cleaning.
The work begins on September 25th and will go on for two weeks.

Vattenavstängning: Måndag 4/9 mellan ca. KL. 09.00 – 14.00 / Water shutdown: Monday 4/9 between approx. KL. 09.00 – 14.00

Vattenavstängning: Måndag den 4/9-23 mellan ca. KL. 09.00 – 14.00

Tryckstegringspumpen som har varit på renovering är nu klar och Eriksson VVS kommer och återmonterar den. Detta medför att vattnet kommer behövas stängas av under en viss tid. 

 

 

Water shutdown: Monday 4/9-23 between approx. KL. 09.00 – 14.00

The pressure boosting pump, which has been under renovation, is now ready and Eriksson VVS will come and reassemble it. This means that the water will have to be turned off for a certain time.

Stopp i hiss nr 1 / Stop in elevator No. 1

Vi har stopp i hiss nr 1 som Schindler jobber med. Det kommer att ta fram till på fredag att åtgärda och de kommer att jobba även på kvällar och nätter för att åtgärda detta.
Innebörder är att vi fram tills dess bara har hiss nr 3 tillgänglig.


We have a stop in elevator No. 1 that Schindler is working on. It will take until Friday to fix and they will also be working evenings and nights to fix this.
This means that until then we only have lift no. 3 available.

NU HAR VI ÖPPNAT VÅRA SOPNEDKAST IGEN PÅ VÅNING 0! / NOW WE HAVE OPENED OUR GARBAGE DISPOSAL AGAIN ON FLOOR 0!

OBS! NU HAR VI ÖPPNAT VÅRA SOPNEDKAST IGEN PÅ VÅNING 0!
Du är nu välkommen att slänga dina välpackade och avrunna hushållssopor i våra nedkast som tidigare.
 
Är olyckan framme gör rent efter dig för allas vår trivsel och komfort så slipper vi onödig soplukt.
 
De temporära sopkärlen utanför vårt Återvinningsrum kommer att forslas bort. förhoppningsvis på måndag så lägg inga hushållssopor där mer, tack!
 
ATTENTION! NOW WE HAVE OPENED OUR GARBAGE DISPOSAL AGAIN ON FLOOR 0!
You are now welcome to throw away your well-packaged and drained household waste in our disposals as before.
 
If the accident happens, clean up after yourself for everyone's well-being and comfort, so we avoid unnecessary rubbish smells.
 
The temporary bins outside our Recycling Room will be swept away. hopefully on monday so don't put any more household rubbish in there, thanks!

Nu drar arbetet med våra hissar igång. / The work on our lifts is starting.

Nu drar arbetet med våra hissar igång.

I måndags var Schindler på plats och etablera sig. De ordnade då med en del praktiska saker, nycklar, utrymme för förvaring av material m.m. De kommer att förvara större material utomhus utanför ingången på plan 0. Det kommer att ta en del plats men självklart utan att hindra passage genom dörrarna. Hela projektet är beräknat att pågå fram t.o.m vecka 42.

Just nu pågår förberedelserna inför arbetet som därefter kommer att startas med mittenhissen. Den hissen beräknas ta ca  6 veckor. De andra hissarna är det lite mindre med arbete på. De beräknas ta ca 3 veckor per hiss.

Under arbetet med hissarna så kommer det behövas lyftas in och ut större material i hisschakten. Det blir då inte möjligt att kliva på eller ur hissarna på det plan de gör det på. Det handlar om plan 0 och 36.

Under vissa tider, kommer det pågå arbeten med 2 hissar vilket innebär att bara 1 hiss är tillgänglig. Det handlar om några timmar vid olika tider men inte under den tid då hissarna används mest. Anledningen till detta är att kunna korta ner den totala tiden för projektet så att arbetet med hissarna går så fort som möjlig.

Det kommer i samband med projektet göras en del underhåll på hissarna också. Målet är självklart att det inte skall störa arbetet eller förlänga projekttiden.
Ni som behöver hissarna vid in-/utflytt behöver beställa tid för detta under projektiden så det inte krockar med arbetet och så att vi säkerställer bäst tillgänglighet. Skicka E-post till  så löser vi det på bästa sätt för alla.

Vi hoppas att ni kan ha förståelse för de olägenheter som blir under arbetet och att vi kommer ha 3 hissar som kommer fungera bättre i fortsättningen

 

 

The work on our lifts is starting.

 

On Monday, Schindler was there to establish themselves. They arranged some practical things, keys, space for storing materials, etc. They will store larger materials outside outside the entrance on level 0. It will take up some space but of course without obstructing passage through the doors. The entire project is estimated to last until week 42.

Right now, preparations are underway for the work that will then be started with the center lift. That lift is estimated to take about 6 weeks. There is a little less work on the other lifts. They are estimated to take about 3 weeks per lift.

 

During the work with the elevators, it will be necessary to lift larger materials into and out of the elevator shaft. It will then not be possible to get on or off the elevators on the level they do it on. It is about planes 0 and 36.

 

During certain times, there will be work on 2 lifts which means that only 1 lift is available. It is about a few hours at different times but not during the time when the lifts are used the most. The reason for this is to be able to shorten the total time for the project so that the work with the elevators goes as quickly as possible.

 

In connection with the project, some maintenance will also be done on the lifts. The goal is obviously that it should not disrupt the work or extend the project time.

Those of you who need the elevators when moving in/out need to book an appointment for this during the project period so that it does not conflict with the work and so that we ensure the best availability. Send E-mail to and we will solve it in the best way for everyone.

 

We hope that you can understand the inconvenience caused during the work and that we will have 3 lifts that will work better in the future