Nyheter

Avisering avgiftshöjning / Monthly fee increase notification.

Styrelsen har beslutat om en avgiftshöjning på 15% från 1:a september.

Bakgrunden är dels att den allmänna inflationen stigit kraftigt de senaste åren men framför allt har räntorna stigit rejält. Vi har idag en mix av lån med olika löptid och 3-månadets ränta. Allt för att vi inte ska vara lika sårbara vid förändringar av räntor.

Styrelsen har, sedan vi tillsattes, arbetat intensivt med att minska våra kostnader. Det gör vi genom att se över våra avtal men även genom att utföra arbeten själva eller med hjälp av medlemmar som ställer upp. Vi kommer självklart fortsätta vårt arbete med att se över våra kostnader och följa vår ekonomiska utveckling, men för att säkerställa vår ekonomi är vi tvungna att även öka våra intäkter.

Förutom höjningen av avgiften så höjer vi priset på övernattningslägenheterna till 600 kr från och med 1:a september.
The board has decided on a fee increase of 15% from September 1:st.

The background is partly that the general inflation has risen sharply in recent years, but above all interest rates have risen considerably. We currently have a mix of loans with different maturities and 3-month interest rates. All so that we are not as vulnerable to changes in interest rates.

The board has, since we were appointed, worked intensively on reducing our costs. We do this by reviewing our agreements but also by carrying out work ourselves or with the help of members who come forward. We will of course continue our work to review our costs and follow our financial development, but in order to secure our finances, we also have to increase our income.

In addition to the increase in the fee, we are raising the price of the overnight apartments to SEK 600 from September 1:st.

TRIVSELREGLER / WELLNESS RULES

OBS, VI BER ÅTERIGEN ALLA MEDLEMMAR ATT RESPEKTERA DE TRIVSELREGLER SOM GÄLLER I FÖRENINGEN AVSEENDE STÖRNINGSMOMENT!
 
På förekommen anledning beträffande störande ljud från boende som påverkat grannarna mer eller mindre gällande hög volym på musik eller borrande i väggar ber vi att få påminna om vad som gäller.
 
Trivselreglerna finns på vår hemsida https://www.brfkistatorn.se/mitt-boende/trivselregler
 
Störningar
Grannsämja är en viktig kvalitet i vårt boende så sänk ljudvolymen efter kl. 22.00 vardagskvällar och helger efter kl. 23.00. Se även Störningsjour
Planerar du en fest i din bostad eller i samlingslokalen förvarna gärna grannarna om datum och tidpunkt.
Borra, spika, renovera etc kan du göra under dessa tider:
Måndag - Fredag: kl. 08.00 - 20.00
Lördag: Kl. 10.00 - 17.00
Söndag: Ej tillåtet
 
Dessa trivselregler är till för allas medlemmars komfort och trivsel i vårt hus och vi ber er därför respektera dem!NOTE, WE AGAIN ASK ALL MEMBERS TO RESPECT THE RULES OF WELLNESS THAT APPLY IN THE ASSOCIATION REGARDING MOMENTS OF DISTURBANCE!

On the occasion of disturbing noise from residents that has affected the neighbors more or less regarding high volume of music or drilling in walls, we ask to be reminded of what applies.

The welfare rules can be found on our website https://www.brfkistatorn.se/mitt-boende/trivselregler

Disorders
Neighborliness is an important quality in our accommodation, so lower the sound volume after 22.00 weekday evenings and weekends after 23.00. See also Disturbance emergency
If you are planning a party in your home or in the meeting room, please let the neighbors know the date and time in advance.
You can drill, nail, renovate, etc. during these times:
Monday - Friday: at 08.00 - 20.00
Saturday: At 10.00 - 17.00
Sunday: Not allowed

These well-being rules are for the comfort and well-being of all members in our house and we therefore ask you to respect them!

AKUT EXTRA SOPHÄMTNING ÄR BESTÄLLD FÖR VÅRA HUSHÅLLSSOPOR UTANFÖR ÅTERVINNINGSRUMMET / URGENT EXTRA GARBAGE COLLECTION HAS BEEN ORDERED FOR OUR HOUSEHOLD GARBAGE OUTSIDE THE RECYCLING

Den extra hämtningen kommer att ske i morgon onsdag eller senast torsdag.
Vi är väl medvetna om att de 5 behållarna nu är överfyllda med våra hushållssopor och det gick snabbt att fylla dem.
På grund av fördröjd information från Envac om att de inte kommer åt att tömma vår sopsugsanläggning, tar det lite tid att ordna så vi istället får sophämtning av Stockholm Stad.
Tjänsten från Stockholm Stad startar from den 4 juli och då kommer de att hämta hushållssoporna 3 gånger i veckan.
Vi ber alla medlemmar att ha överseende och försöka hålla ut tills dess och undvika att ställa soporna på marken.


The extra pickup will take place tomorrow, Wednesday, or Thursday at the latest.
We are well aware that the 5 bins are now overflowing with our household rubbish and it was quick to fill them.
Due to delayed information from Envac that they will not be able to empty our garbage collection facility, it will take some time to arrange so that we get garbage collection by the City of Stockholm instead.
The service from Stockholm City starts from July 4 and then they will pick up the household waste 3 times a week.
We ask all members to be lenient and try to hold out until then and avoid putting the rubbish on the ground.

ALLA MEDLEMMARS GEMENSAMMA MYSIGA TAKTERRASS HAR BLIVIT EN PARTYZOON FÖR VISSA MEDLEMMAR..

 
Under på Midsommarafton inpå sena natten var det fullt party på terrassen utanför loungen med hög volym på musiken som dånade ut ur medtagna egna högtalare.
 
Den/de medlemmar som stod för partyt hade bjudit in en hel del gäster som inte ens bor i huset och totalt var det ca 100 personer som festade där och det betraktades som en privat fest vilket inte är tillåtet att ha på vår gemensamma takterrass då den är till för alla medlemmar.
 
Det togs ingen som helst hänsyn till andra medlemmar som bor i huset som kanske gärna hade velat gå upp till terrassen och njuta i lugn och ro och det fanns inte heller någon plats kvar att sitta på då alla var upptagna av de inbjudna gästerna till partyt.
 
De togs inte heller någon som helst hänsyn till de som bor direkt under takterrassen eller övriga i huset som stördes av den höga volymen eller övrigt spring i huset med hissar som gick för fullt.
 
Det finns 1 toalett på våning 36 som alla dessa gäster skulle dela på och dessvärre såg de till att det blev stopp i toaletten då toapappret snabbt tog slut och då använde man pappershanddukar istället som sedan slängdes i toaletten eller på golvet då papperskorgen snabbt blev fylld till bredden.
 
Den toalett som tillhör Samlingslokalen och som hade bokats av andra medlemmar med sina gäster, (som skötte sig exemplariskt) gled andra in utanför det sällskapet och använde så det blev stopp i den toaletten också av samma anledning, dvs pappershanddukar som slängdes i toaletten.
 
De båda sällskapen samlade upp alla blandade sopor, mat, glas, plats, papper, burkar, flaskor etc, i stora svarta plastsäckar men istället för att sortera soporna slängde de alla säckarna i pappersåtervinningen i Återvinningsrummet istället för att slänga i hushållssoporna utanför Återvinningsrummet.
 
Dessa säckar fick styrelsen ta hand om istället och slänga på avsedd plats utanför Återvinningsrummet samt försöka ta hand om stoppet i båda toaletterna och i övrigt städa upp där.
 
Våning 36 är inte anpassad för dessa partyn/fester med ett så stort antal inbjudna gäster, som inte ens bor i huset, utan vill man bjuda in gäster som inte bor i huset gäller det max 5-10 stycken för att vistas på terrassen med hänsyn till andra medlemmar som vill vistas där.
 
 
Vill man bjuda in fler gäster får man helt enkelt hyra Samlingslokalen som är avsedd för högst 40 personer och följa de trivselregler som gäller där.
 
 
Att vistas på vår gemensamma takterrass kräver enkla regler, dvs att ta hänsyn och visa respekt för andra medlemmar som vill vistas där och inte bara utgå ifrån att alla gillar musik eller högljudda partyn.

Hiss nr1 delvis ur funktion måndag 26/6 / Lift nr1 partially out of order monday 26/6

Dekra kommer att komma hit på måndag 26/6 och genoföra en helbesiktning av brandhissen.
På grund av detta så kommer hissen att still några timmar på under dagen på måndag.Dekra will come here on Monday 26/6 and carry out a full inspection of the fire lift.
Because of this, the lift will be shut down for a few hours during the day on Monday.